Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh nových stanov

20. 11. 2015

STANOVY ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ

 

   SPOLEČNÉ ZÁSADY

                       I.

 

§ 1 Preambule a transformační ustanovení

 

  1. Český svaz chovatelů z. s. (dále jen Svaz) byl do 31. 12. 2013 dobrovolným, nezávislým a nepolitickým občanským sdružením ve smyslu zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Český svaz chovatelů z. s . se s účinností zákona č.89/2012 Sb. Občanský  zákoník(dále jen NOZ), považuje od 01. 01. 2014 za spolek ve smyslu ustanovení § 3045

     ve spojení s ustanovením § 214 NOZ a násl.

 

2. Je spolkem členským a vede evidenci členů.

 

3. V rámci Svazu jsou ustavovány pobočné spolky (základní, oblastní, okresní a městské organizace, krajská sdružení a chovatelské kluby), jejichž členy jsou chovatelé zvířat,zejména drůbeže, králíků, okrasných a poštovních holubů, okrasného a exotického ptactva, kanárů, koček, kožešinových zvířat,morčat a jiných drobných hlodavců.

 

4. Ve své činnosti vychází z odborných zájmů chovatelů, které jsou v souladu se společenským úsilím o tvorbu a ochranu životního prostředí.

 

5. Aktivně působí na rozvoj chovatelské záliby.

 

6. Je právnickou osobou jako celek a působí na celém území České republiky.

 

7. Je neziskovým veřejně prospěšným spolkem.

 

8. Při své činnosti se zdrží jakékoliv politické a ideologické činnosti a je stranicky, politicky, nábožensky a rasově neutrálním spolkem.

 

9. Povinnosti a práva Svazu zajišťuje Chovatelská rada./ Ústřední výbor/  Sídlem spolku je Praha 8, Maškova 3, IČ 00443204. Český svaz chovatelů používá zkratku ČSCH, symbolem je znak ČSCH.

 

10. Webovou stránkou Spolku je http://cschdz.eu/ (dále jen „Webová stránka“).

 

§2 Účel

 

Hlavní činnost spolku

1. Vytvářet podmínky pro rozvoj odborné chovatelské činnosti, navazovat na osvědčené tradice a výsledky vědeckých poznání, zvyšovat odborné znalosti a schopnosti členů, zastupovat a hájit jejich zájmy.

 

2. Zabezpečovat cílevědomou plemenitbu zvířat, zvyšování úrovně stávajících druhů, plemen a jejich barevných rázů, šlechtění a uznávání plemen nových, zlepšování užitkových vlastností a vylepšování exteriéru chovaných zvířat, provádět kontroly užitkovosti zvířat.

 

3. Podílet se na organizování ochrany zvířat, na péči o jejich zdraví a péči o životní prostředí.

 

4. Dbát o záchranu a udržení genofondu druhů a plemen zvířat, zvláštní pozornost věnovat ochraně genofondu málo početných a národních plemen zvířat, prosazovat chovatelství jako aktivní formu ochrany přírody.

 

5. Evidovat druhy a počty chovaných zvířat, zabezpečovat jejich tetování, kroužkování, značkování a případně čipování, vést kontrolované, tj. kmenové, rozmnožovací, plemenné, šlechtitelské, výzkumné, regenerační, registrované chovy.

registrované chovy tj. chovy plemenné, kontrolované, kmenové, rozmnožovací, šlechtitelské, výzkumné a regenerační chovy.  Zakládat a vést plemenné a registrační knihy

6. V rozsahu zákonných oprávnění zajišťovat šlechtitelskou činnost v chovech zvířat, usměrňovat plemenitbu a zprostředkovávat reprodukci plemenných zvířat.

 

7. Spolupracovat s organizacemi chovatelů zvířat a ochránců přírody u nás i v zahraničí, a aktivně pečovat o ochranu zdravého životního prostředí.

 

8. Zastupovat chovatele v mezinárodních a nadnárodních chovatelských strukturách a zajišťovat delegování zástupců do těchto organizací a jejich orgánů.

 

9/ Pořádat a organizovat  výstavy, bonitace a stolní oceňování.

 

Vedlejší činnost

1.Pořádat a organizovat přednášky, školení, besedy, zájezdy, trhy, aukce, soutěže a exkurze pro chovatele, pro které je ve spolku  ustavena odbornost.

 

2. Školit posuzovatele zvířat.

 

3. Aktivně se podílet na výchově mladých chovatelů, vytvářet vhodné podmínky pro jejich osobnostní a odborný rozvoj, usměrňovat jejich činnost ve volném čase s cílem podchycení jejich zájmu o organizovaném chovatelství ve Svazu.

 

4. Spolupracovat s vědeckými, výzkumnými, veterinárními a plemenářskými organizacemi, zemědělskými organizacemi, státními orgány působícími v oblasti problematiky zvířat, zemědělské výroby a ochrany a tvorby životního prostředí.

 

5. Popularizovat chovatelskou činnost na veřejnosti, vydávat odborné Svazové časopisy a publikace, odborné vnitrosvazové tiskoviny, spolupracovat s nakladatelstvími nakladateli i vydavateli a redakcemi sdělovacích prostředků.

 

6. Vytvářet a spravovat  ochraňovat majetkové hodnoty potřebné k plnění poslání Svazu.

 

7. Poskytovat členům i nečlenům Svazu odborné chovatelské služby a porady.

 

§ 3 Právní postavení

 

Právní osobnost odvozenou od právní osobnosti Svazu mají:

 

  1. základní organizace,

 

  1. oblastní organizace

 

  1.  okresní a městské organizace

 

d) chovatelské kluby.

 

e) krajská sdružení

 

 

§ 4 Společné organizační zásady

 

1. V rámci Svazu jsou ustaveny chovatelské odbornosti. Příslušnost členů k chovatelské odbornosti určuje především druh chovaných zvířat podle zoologické příbuznosti. Vnitřní uspořádání chovatelské odbornosti upravuje organizační řád odbornosti.

 

2. Volby do všech funkcí ve Svazu jsou uskutečňovány demokraticky, tajně a to zdola nahoru.

 

3. Kandidátky pro volby řídících orgánů Svazu mohou být sestavené buď:

 

  1. z  předem sestavených týmů v čele s kandidátem na předsedu a místopředsedu,

 

  1. nebo jednotlivé kandidáty.

 

Kandidátky pro volby kontrolních a rozhodčích komisí musí být sestaveny výhradně z jednotlivců.

 

4. Volby jsou právoplatné, jestliže se jich účastní nadpoloviční většina členů (delegátů) s hlasem rozhodujícím. Zvoleni jsou členové (kandidáti), kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů prezentovaných členů (delegátů) do stanoveného počtu volených členů. Statutárními zástupci jsou předseda, místopředseda nebo jednatel či jiný člen výboru na základě plné moci ad hoc.

 

5. Usnesení orgánů se přijímají nadpoloviční většinou hlasů. Menšina se podřizuje většině. Usnesení vyšších orgánů jsou závazná pro nižší orgány a jejich členy.

 

6. Nižší orgány se mohou obracet k vyšším orgánům s podněty, připomínkami, návrhy, kritikou. Vyšší orgány jsou povinny tyto podněty vyřizovat a informovat o způsobu řešení.

 

7. Funkce členů orgánů Svazu nejsou placené, jsou čestné, pokud nejde o pracovní poměr ke Svazu.

 

8. Funkcionáři mohou obdržet jednorázovou nebo příležitostnou odměnu za výkon své funkce a náhradu hotových výloh podle platných předpisů. O obdržení odměny a její výši rozhoduje orgán, který tyto funkcionáře do funkce volil či jmenoval svým rozhodnutím.

 

9. Člen-funkcionář muže být odvolán z funkce pro neplnění úkolů spojených s funkcí. O odvolání rozhoduje příslušný orgán Svazu, který funkcionáře do funkce volil. Dojde-li k uvolnění funkce je na tuto uvolněnou funkci do nejbližších voleb kooptován náhradník. S právy i povinnostmi řádného člena voleného do funkce příslušným organem svazu.

 

10. K zajišťování úkolů mohou orgány Svazu ustavovat pracovní komise nebo jmenovat aktivisty - odborníky.

 

11. Organizační jednotku řídí rada, výbor nebo komise. Navenek jednají statutární zástupci, tj. předseda s místopředsedou nebo jiným pověřeným zástupcem. Dokumenty, které zavazují, podepisují statutární zástupci zásadně společně.

 

12. Rada, výbor nebo komise svolávají schůze obvyklým způsobem. Mimořádnou schůzi svolávají, pokud o to požádá nejméně třetina členů či organizačních jednotek anebo příslušná kontrolní komise. Rozhodne-li vyšší orgán o svolání schůze nižší organizace, musí být tato svolána.

 

13. Neslučitelnost funkce likvidátora a funkcí členů statutárního orgánu s funkcemi členů kontrolní a rozhodčí komise orgánu téhož stupně, a neslučitelnost pozice zaměstnance v postavení referenta CHR ČSCH s funkcí členů ústředních orgánů, které volí valná hromada ČSCH, ústřední konference delegátů chovatelských odbornosti a ústřední konference delegátů oblastních, okresních a městských organizací pro práci s mladými chovateli.

 

14. Členové vyššího orgánu Svazu jsou oprávněni zúčastňovat se schůzí nižších organizačních složek s hlasem poradním.

 

15. Funkční období je ve všech orgánech Svazu pětileté.

 

16. Nejvyšším orgánem Svazu a jeho nižších organizačních jednotek je členská schůze (valná hromada, konference).

 

17. Členskou schůzi svolává k zasedání příslušný statutární orgán nejméně jednou do roka.

 

18. Členská schůze je svolávána nejméně 30 dní před jejím konáním.

 

19. Každý člen má jeden hlas a každý delegát má silný mandát tolika hlasů, kolik řádných členů zastupuje.

 

II. ČLENSTVÍ

 

§ 5 Vznik členství

 

1. Členství jednotlivců (fyzických osob) ve Svazu je dobrovolné a je založeno v základní Organizaci (pobočném spolku). Členem se může stát každý, kdo souhlasí se Stanovami a chce se na činnosti Svazu podílet. Má se za to, že vznikem řádného členství v pobočném spolku, vzniká současně členství i v hlavním spolku. To platí i o zániku řádného členství.

 

2. Členství ve spolku má charakter osobního poměru, vyloučeného v rámci právního nástupnictví.

 

3.Členství vzniká schválením přihlášky na členské schůzi základní organizace a zaplacením  členského příspěvku. Průkazem o členství je členská legitimace s platnou členskou známkou.

 

4. Členy spolku se mohou stát osoby starší 6 let a do nabytí zletilosti je jejich členství podmíněno souhlasem zákonného zástupce. Tito členové působí v základní organizaci podvedením zkušených chovatelů a mohou zakládat kroužky mladých chovatelů.

 

5. Členové, kteří se zabývají chovem zvířat více druhů či plemen, mohou své členství registrovat v dalších základních organizacích nebo chovatelských klubech. Zde platí účelové příspěvky podle usnesení členské schůze této základní organizace či chovatelského klubu, kde se chtějí registrovat. Registrované členství zakládá právo volit a být volen v této ZO či klubu, pokud to usnesení schůze ZO či klubu umožňuje. Nezakládá však právo registrovaného člena volit a být volen do vyšších orgánů Svazu v té ZO, kde je registrován.

 

6. Členy Svazu mohou být rovněž občané, kteří mají o chovatelství zájem, i když sami chovateli nejsou.

 

7. Udělení čestného členství přísluší členské schůzi, zpravidla v závěru aktivního chovatelského života za mimořádné zásluhy o Svaz a chovatelství. Čestný člen neplatí členský příspěvek, proto nemá právo volit a být volen, má hlas poradní. Čestný člen, který se rozhodne platit členské příspěvky má právo volit a být  volen.

 

8. Členy Svazu mohou být i cizí státní příslušníci pokud splňují všechny podmínky pro vznik členství.

 

§ 6 Seznam členů

 

1. Povinností základní organizace je evidovat jednotlivé členy a vytvářet seznam členů.

 

2. Statutární orgán základní organizace každoročně zašle nadřízenému orgánu aktuální seznam členů.

 

3. Nadřízený statutární orgán zašle každoročně zpracované seznamy členů, které obdržel od základní organizace, Chovatelské radě spolku.

 

4. Chovatelská rada spolku vede centrální seznam členů, který je pravidelně aktualizován a musí korespondovat s odběrem členských známek.

 

5. Termíny předávání dat mezi jednotlivými orgány stanovuje interním předpisem Chovatelská rada ČSCH a tato data mohou být využita při evidenci a identifikaci zvířat. 

 

6. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na základě žádosti na své náklady od spolku potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

 

7. Seznam členů může být uveřejněn jen se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni. Při uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný.

 

§ 7 Členská práva

    Členové Svazu mají právo:

 

1. Účastnit se členských schůzí svých základních organizací a od 18 let věku hlasovat, volit a být volen do všech orgánů Svazu.

2. Všestranně se podílet na činnosti Svazu, pracovat pro Svaz, využívat výhod, prostředků a zařízení Svazu.

 

3. Vznášet návrhy, podněty, dotazy, stížnosti orgánům Svazu. Místem podání je příslušná základní organizace. Povinností orgánu Svazu je vyřizovat a informovat o způsobu vyřízení ve lhůtě do 30 dnů a v odůvodněných případech 60 dnů, nejdéle však do 90 dnů.

 

5. Odvolávat se proti rozhodnutím vydaným v neprospěch člena.

 

6. Získávat vyznamenání Svazu.

 

§ 8 Členské povinnosti

 

  1. Základní povinností člena je dodržovat Stanovy a prováděcí předpisy k nim, interní předpisy Svazu, usnesení orgánů, dbát zájmů Svazu, platit členské a účelové příspěvky.

 

2. Být aktivně činný v organizaci, případně aktivně působit ve funkcích Svazu.

 

3. Zajišťovat ochranu a zdraví zvířat, přispívat k tvorbě životního prostředí.

 

4. Značit a evidovat svá zvířata prostředky a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy a Svazem Svazu a vystavovat zvířata na výstavách. /pokud chová zvířata/.3

 

5. Zřizovat a udržovat pro zvířata chovatelská zařízení tak, aby odpovídala potřebám chovu a obecně platným předpisům. Uplatňovat ohleduplný přístup ke zvířatům v souladu se zákonem o ochraně zvířat.

 

6. Zdržet se jednání, které by poškozovalo zájmy a dobré jméno Svazu a nižších organizačních složek, zachovávat vůči ostatním členům ohleduplnost, vzájemný respekt  a  zásady dobrého soužití. Za porušení povinností člena mohou být ukládána kárná opatření podle Kárného řádu.

 

§ 9 Zánik členství

Členství jednotlivce ve Svazu zaniká:

 

1. Vystoupením sděleným písemně základní organizaci, ve které je registrován.

 

2. Vyloučením podle Kárného řádu.

 

3. Výmazem z evidence z důvodu nezaplacení členského příspěvku.

 

4. Úmrtím.

 

Člen má právo být vyzván k nápravě neplnění svých povinností v souladu s ustanovením § 7 a 8, a pokud do 30 dnů od doručení výzvy není sjednána náprava, je postupováno podle bodu 2. nebo 3. Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o zániku členství v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala rozhodčí komise.

 

 

III. POBOČNÉ SPOLKY S ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTÍ

A JEJICH ORGÁNY

 

§ 10 Pobočné spolky s územní působností

 

1. Základní organizace a jejich chovatelské odbornosti. 

 

2. Oblastní, okresní a městské organizace a jejich chovatelské odbornosti.

 

3/ Krajské sdružení

 

§ 11 Základní organizace.

 

1. Nejnižší organizační jednotkou Svazu je základní organizace.

 

2. Základní organizace Svazu jsou pobočnými spolky s právní osobností, nabývají svým jménem práv a majetků a přijímají závazky.

 

3. Předpokladem k založení pobočného spolku je nejméně 5 členů.

 

4. Ustavující schůzi svolává přípravný výbor. Ustavující schůze schvaluje přijetí členů, zvolí výbor, případně kontrolní komisi.

 

5. Základní organizace zaniká, rozhodne-li o tom členská schůze tříčtvrtinovou většinou hlasů všech členů nebo poklesne   li počet řádných členů pod 5 a současně rozhodne o tom, jak bude naloženo s majetkem organizace prokazatelně nabytým z vlastních zdrojů, a to po vyrovnání a vypořádání dluhů, závazků, vkladů a dotací Svazu apod. Členové mohou přestoupit do jiných základních organizací Svazu. Přestane-li základní organizace plnit povinnosti podle Stanov a není li členská schůze opakovaně usnášeníschopná, přísluší rozhodnutí o zániku organizace a likvidace 

 jejího majetku vyššímu orgánu Svazu.

 

§ 12 Orgány základní organizace

1.  Členská schůze.

 

  1. Výbor základní organizace

 

3/  Kontrolní komise

 

§ 13 Členská schůze základní organizace

 

Je nejvyšším orgánem základní organizace. Svolává ji výbor nejméně 2x do roka, z toho jednou do roka svolává výbor výroční členskou schůzi, do jejíž kompetence patří:

 

1. Schvalovat zprávu o činnosti a hospodaření organizace za uplynulé období.

 

2. Schvalovat záměry činnosti a rozpočet na běžný rok.

 

3. Projednávat činnost výboru, jeho návrhy a návrhy členů.

 

4. Volit členy výboru, případně i kontrolní komisi a stanovit jejich počty.

 

5. Rozhodovat o výši účelových příspěvků a stanovit jejich splatnost.

 

6. Volit delegáty na konference vyšších orgánů a na konference a aktivy chovatelských odborností.

 

7. Navrhovat kandidáty do funkcí ve vyšších orgánech Svazu.

 

8. Je oprávněna vyjadřovat se k návrhům na kandidaturu členů své základní organizace do vyšších orgánů Svazu, které podaly jiné organizační složky v rámci Svazu nebo členové.

 

§ 14 Výbor základní organizace

 

Výbor je statutárním orgánem základní organizace, odpovídá za její činnost v období mezi členskými schůzemi. Zabezpečuje plnění usnesení členské schůze, hospodaří s prostředky organizace. Dbá na dodržování stanov Svazu a prováděcích předpisů k nim. Připravuje jednání členské schůze, plní funkci rozhodčí komise. Výbor musí být minimálně tříčlenný, který tvoří vždy předseda, místopředseda nebo jednatel a pokladník. Členy výboru mohou být dále hospodář a zástupci chovatelských odborností působících v organizaci, poradci chovu apod.

K zabezpečení svých úkolů si může výbor ustavit a z vlastních zdrojů financovat potřebný aparát.

 

 

 

 

§ 15 Kontrolní komise základní organizace

 

Je-li z rozhodnutí členské schůze zřízena, působí v organizaci nezávisle na činnosti výboru. V pravidelných obdobích, nejméně 1x ročně, provádí kontrolu hospodaření organizace. O zjištěních informuje písemnou formou výbor a členskou schůzi. Komise volí ze svého středu předsedu.

 

§ 16 Oblastní (okresní, městské) organizace

 

1.V územních oblastech (zpravidla shodných s územními celky) se vytvářejí oblastní, okresní či městské organizace Svazu. Sdružují se v nich základní organizace Svazu z jednotlivých oblastí a tyto se u oblastní (okresní, městské) organizace evidují. Výjimkou jsou základní organizace úzce specializované pouze na chov konkrétních druhů zvířat nebo jejich nižších taxonomických jednotek, spadajících do jedné odbornosti, jejíž činnost může být přímo řízena příslušnou Ústřední chovatelskou komisí. 

 

2. Aktivně organizují a usměrňují vývoj chovatelství v oblasti působnosti.

 

3. Zprostředkovávají styk základních organizací s ústředními orgány.

 

§ 17 Orgány oblastní (okresní, městské) organizace

 

   a) konference oblastní (okresní, městské) organizace,

   b) výbor oblastní (okresní, městské) organizace,

   c) oblastní (okresní, městské) aktivy chovatelských odborností,

   d) kontrolní komise oblastní (okresní, městské) organizace.

 

§ 18 Oblastní (okresní, městské) konference

 

Jsou shromážděním delegátů základních organizací a delegátů chovatelských odborností působících v rámci oblastní (okresní, městské) organizace Svazu. Svolává ji výbor oblastní (okresní, městské) organizace Svazu podle potřeby, a to nejméně 1x ročně.

Konferencím přísluší:

 

1.Jednat a usnášet se k činnosti a hospodaření oblastní (okresní, městské) organizace za uplynulé období.

2. Přijímat usnesení pro další činnost.

3. Koordinovat činnost evidovaných organizací.

4. Jednat a usnášet se o návrzích výboru a jednotlivých členských organizací a odborných komisí.

5. Schvalovat výši účelových příspěvků.

6. Volit delegáty na valnou hromadu Svazu.

7. Navrhovat kandidáty do funkcí v ústředních orgánech Svazu.

8.Vyjadřovat se ke kandidátům, které navrhly jejich základní organizace do funkcí v ústředních orgánech Svazu. 

9. Volit členy výboru a kontrolní komise oblastní organizace a stanovovat předvolbami počty  členů těchto orgánů.

10. Rozhodovat o ustavení oblastní (okresní, městské) odbornosti.

11. Stanovit zásady pro řízení a kontrolu základních organizací.

 

§ 19 Výbor oblastní (okresní, městské) organizace

 

Členy výboru jsou funkcionáři zvolení na oblastní (okresní, městské) konferenci. Výbor je statutárním orgánem oblastní (okresní, městské) organizace a je odvolacím orgánem do rozhodnutí základních organizací. K jednání se schází podle potřeby. K zabezpečení svých úkolů může vytvářet a z vlastních zdrojů financovat potřebný aparát.

Povinností výboru je:

1. Zabezpečovat plnění usnesení oblastní (okresní, městské) konference.

2. Hospodařit s majetkem oblastní (okresní, městské) organizace podle platných předpisů a přijatých usnesení.

3. Připravovat jednání konference a podávat jí zprávy o své činnosti.

4. Zřizovat stálé nebo dočasné pracovní komise a vymezit rozsah jejich úkolů a pravomocí.

5. V zájmu Svazu jednat s orgány státní správy a veřejnými institucemi působícími ve svém územním obvodu.

6. Koordinovat plnění úkolů a usnesení oblastních (okresních, městských) odborných komisí.

7. Plnit povinnosti rozhodčí komise.

§ 20 Kontrolní komise oblastní (okresní, městské) organizace

 

1. Působí nezávisle na činnosti výboru oblastní (okresní, městské) organizace.

2. Vykonává kontroly hospodaření oblastní (okresní, městské) organizace, a to alespoň 1x ročně a na vyžádání provádí kontroly hospodaření i v základních organizacích příslušných k oblastní (okresní, městské) organizaci.

3. O své činnosti podává zprávu oblastní (okresní, městské) konferenci.

4. Předseda má právo zúčastňovat se jednání výboru oblastní (okresní, městské) organizace s hlasem poradním.

Pokud organizace hospodaří s majetkovými hodnotami pořízenými s přispěním vyšších orgánů Svazu, provádí kontrolní komise tohoto vyššího orgánu revize jejich hospodaření. 

 

§ 21 Oblastní (okresní, městské) aktivy chovatelských odborností

 

Jsou zastupitelským shromážděním delegátů základních organizací podle jednotlivých chovatelských odborností. Aktiv svolává příslušná oblastní (okresní, městská) chovatelská komise nejméně 1x ročně. Aktivu přísluší:

 

1. Jednat o zásadních otázkách rozvoje příslušného chovatelského hnutí v obvodu působnosti oblastní (okresní, městské) organizace.

2. Stanovit počet členů odborné komise oblastní (okresní, městské) organizace a volit její členy.

 

3. Navrhovat kandidáty do funkcí ve výboru příslušné oblastní (okresní, městské) organizace a do příslušné ústřední chovatelské komise Svazu.

 

4. Volit delegáty na ústřední konferenci chovatelské odbornosti.

 

5. Předkládat návrhy výboru oblastní (okresní, městské) organizace a příslušné ústřední chovatelské komisi Svazu.

 

§ 22 Oblastní (okresní, městské) chovatelské komise

 

Pečují o rozvoj svého chovatelského hnutí v obvodu působnosti oblastní (okresní, městské) organizace, organizují veterinární péči v chovech, propagují chovatelství, stanoví klíč pro volbu delegátů na aktiv chovatelské odbornosti, svolávají aktivy chovatelské odbornosti a zajišťují přijaté závěry. Plní úkoly související s tvorbou a ochranou životního prostředí.

§ 22A/ Krajské sdružení-

Krajské sdružení je zájmové uskupení oblastních, okresních a městských  organizací v příslušném kraji. Podmínku pro ustavení Krajského sdružení je souhlas nadpoloviční většiny oblastních, okresních a městských  organizací v kraji.

Podmínky ustavení, řízení, právní subjektivity a zániku sdružení stanoví vnitřní předpisy Svazu.

 

IV. ORGÁNY S REPUBLIKOVOU PŮSOBNOSTÍ

 

§ 23 Orgány Svazu s republikovou působností jsou:

 

a) valná hromada,

b) chovatelská rada nebo Ústřední výbor.

c) ústřední kontrolní komise,

d) ústřední rozhodčí komise,

e) ústřední konference delegátů chovatelských odborností,

f) ústřední chovatelské komise

g) ústřední konference delegátů oblastních (okresních, městských) organizací pro práci s mladými chovateli a

g) ústřední komise pro práci s mladými chovateli.

 

§ 24 Valná hromada

 

Je nejvyšším orgánem Svazu. Valné hromady se účastní s hlasem rozhodujícím delegáti zvolení na konferencích oblastních (okresních, městských) organizací a delegáti chovatelských odborností, které přímo řídí specializované základní organizace, zvolení na ústředních konferencích těchto chovatelských odborností. Valná hromada je svolávána nejméně 1x ročně.Mimořádná valná hromada je svolána, jestliže požadavek vzejde z usnesení nejméně jedné třetiny oblastních konferencí nebo o to požádá ústřední kontrolní komise.

 

Valné hromadě přísluší:

 

1. Schvalovat jednací řád valné hromady.

 

2. Projednat, případně schválit zprávy a návrhy republikové rady a ústřední kontrolní a rozhodčí komise.

 

3. Volit jmenovitě statutární zástupce Chovatelské rady (předsedu a místopředsedu). Potvrzovat ve funkcích další členy chovatelské rady, každý musí dostat 50% a více halasů, a volit předsedu a ostatní členy Ústřední rozhodčí komise a Ústřední kontrolní komise.

 

4. Schvalovat Stanovy a jejich změny, Organizační řád, Řád ústřední kontrolní komise, Volební řád, Kárný řád a Organizační řád ÚKPMCH.

 

5. Kontrolovat plnění usnesení předchozí valné hromady.

 

6. Projednat, případně schválit hospodaření Svazu za uplynulý rok.

 

7. Stanovit úkoly Svazu pro další období.

 

8. Projednat a schválit úkoly a rozpočet pro běžný rok.

 

9. Stanovit výši členských příspěvků a jejich rozdělení.

 

10. Řídit a kontrolovat činnost Chovatelské rady, Ústřední kontrolní a Rozhodčí komise a odvolávat členy těchto orgánů.

 

11. Ustavovat a rušit chovatelské odbornosti.

 

12. Rozhodovat o záležitostech, které nejsou vyhrazeny do působnosti jednotlivých chovatelských odborností.

 

13. Rozhodovat o fúzi a rozdělení spolku.

 

14. Rozhodovat o záležitostech ÚKPMCH.

 

§ 25 Chovatelská rada (dále jen CHR).

 

Je nejméně sedmičlenný statutární orgán Svazu, který zabezpečuje činnost v období mezi valnými hromadami. Řeší vztahy mezi odbornostmi v rámci Svazu a mezi odbornostmi a ÚKPMCH. Má právo jednat a zavazovat se v záležitostech společných celému Svazu v souladu se Stanovami a usneseními valné hromady. Je oprávněna jednat s nejvyššími orgány státní správy, veřejnými institucemi a zahraničními chovatelskými svazy. Ze své činnosti se odpovídá Valné hromadě Svazu. Navenek jednají z pověření CHR statutární zástupci nebo jiný pověřený funkcionář Svazu na základě plné moci ad hoc.Statutární zástupce (předsedu a místopředsedu) volí Valná hromada přímo. Dalšími členy Chovatelské rady jsou zástupci všech chovatelských odborností, kteří jsou voleni na celostátních konferencích jednotlivých odborností a následně potvrzováni Valnou hromadou. Veškerá rozhodnutí Chovatelské rady musí být schválena nadpoloviční většinou hlasů, přičemž zástupci jednotlivých odborností disponují 1 hlasem na každých započatých 500 členů, kteří jsou v dané odbornosti evidováni. Předseda a místopředseda CHR disponují počty hlasů shodné se zástupcem nejpočetnější odbornosti. Schůzí CHR mají právo se zúčastňovat předsedové kontrolní a rozhodčí komise a zástupce ÚKPMCH s hlasem poradním. Statutární zástupci CHR jsou povinni o konání každé schůze tyto předsedy a zástupce informovat v dostatečném časovém předstihu, včetně jejího programu.

 

Povinností CHR je:

 

1. Zabezpečovat usnesení valné hromady.

2. Připravovat návrh rozpočtu Svazu, projednávat jeho plnění, projednávat výsledky hospodaření.

3. Disponovat s finančními prostředky podle schváleného rozpočtu a usnesení valné hromady.

4. Spravovat majetek Svazu.

5. Vydávat prováděcí předpisy.

6. Svolávat valnou hromadu.

7. Vydávat odborné časopisy, publikace, tiskoviny a Věstník ČSCH.

8. Vyvíjet podnikatelské aktivity směřující k zajištění prostředků pro činnost ústředních orgánů Svazu, chovatelských odborností případně nižších organizačních jednotek Svazu.

9. Ustavovat stálé i dočasné pracovní komise a volit a odvolávat jejich předsedy, zejména komisi ekonomickou, legislativní, veterinární apod., a stanovit jejich pravomoci, případně rozpočet.

10. Zabezpečovat členství Svazu v tuzemských, zahraničních a mezinárodních chovatelských i nechovatelských organizacích.

11. Propagovat Svaz a chovatelství na veřejnosti.

12. Zabezpečovat dotace, granty a sponzorské příspěvky pro činnost Svazu, a informovat pobočné spolky o možnostech a podmínkách pro jejich získání a metodicky jim napomáhat s vypracováním potřebných žádostí.

13. K zabezpečení svých úkolů si CHR vytváří a ze zdrojů přidělených rozpočtem financuje výkonný aparát, který řídí předseda nebo místopředseda CHR.

 

§ 26 Ústřední kontrolní komise

 

Je pětičlenná, působí nezávisle na činnosti Chovatelské rady. Provádí kontroly hospodaření Svazu a plnění usnesení VH, dodržování stanov a vnitřních předpisů a  zákonů ČR.  Na vyžádání může provádět kontroly ve všech organizačních jednotkách Svazu. Navrhuje VH předpisy pro provádění kontrolní činnosti ve Svazu.

 

§27 Ústřední rozhodčí komise

 

Je pětičlenná. Je kárným orgánem v těch případech, které nepřísluší nižším organizačním složkám nebo ve věcech, které jí určí VH. Řeší a rozhoduje věci týkající se:

1. Vyloučení člena ze spolku.

2. Sporů mezi spolkem a jeho členy o placení členských příspěvků.

3. Sporů mezi spolkem a nižšími organizačními složkami pokud o nich nerozhoduje VH .

4. Stížností na porušování ustanovení Stanov a interních právních předpisů, pokud jejich

řešení nepřísluší nižším organizačním složkám.

 

§ 28 Ústřední konference delegátů chovatelských odborností

 

Jsou zastupitelská shromáždění delegátů oblastních aktivů chovatelských odborností. Účast delegátů chovatelských klubů a jejich pravomoci stanovuje organizační řád odbornosti v souladu se Stanovami. Konferenci svolává podle odbornosti příslušná ústřední chovatelská komise nejméně 1x ročně.

 

Konferenci přísluší:

1.Řídit chovatelskou činnost, stanovit úkoly pro rozvoj chovatelství a provádět kontrolu jejich plnění.

2. Volit a odvolávat členy ústřední chovatelské komise a před volbou rozhodnout  o počtu členů a o způsobu provedení voleb.

4. Volit a odvolávat a členy své kontrolní komise.

5. Schvalovat organizační řád chovatelské odbornosti včetně jeho novelizací.

6. Schvalovat směrnice a řády pro odbornou chovatelskou činnost.

7. Schvalovat rozpočet chovatelské odbornosti a projednávat výsledky hospodaření.

8. Navrhovat kandidáty do CHR Svazu, ústřední kontrolní komise, ústřední rozhodčí komise a pracovních komisí Svazu.

9. Ustanovovat poradní sbory své odbornosti.

10. Předkládat návrhy pro jednání CHR Svazu a Valné hromady Svazu.

11. Je odvolacím orgánem do rozhodnutí ústřední chovatelské komise.

 

§ 29 Ústřední chovatelské komise

 

Ústřední chovatelské komise (ÚCHK) jsou nejvyššími odbornými orgány pro řízení chovatelství příslušných druhů zvířat. V činnosti se řídí usneseními Valné hromady Svazu a následně usneseními ústřední konference chovatelské odbornosti. Jejich činnost specifikuje organizační řád příslušné chovatelské odbornosti.

 

Povinností ústředních chovatelských komisí je:

1. Zabezpečovat rozvoj chovatelství podle přijatých zásad a usnesení.

2. Uznávat kontrolované, tj. kmenové, rozmnožovací, plemenné, šlechtitelské, výzkumné,  regenerační, registrované chovy.

3. Řídit činnost plemenných knih.

4. Zajišťovat kontrolu užitkovosti zvířat, dědičnosti, zřizovat podle potřeby testovací stanice.

5. Školit a řídit odborné funkcionáře.

6. Rozhodovat / navrhovat v souladu s usnesením VH/ o zřízení placené funkce tajemníka, jeho pracovní náplni, místu výkonu a rozsahu práce a jeho personálním obsazení.   

7. Navrhovat vlastní rozpočet, účelně hospodařit se schváleným rozpočtem a aktivně napomáhat vlastní činností k   zajištění příjmové části rozpočtu odbornosti.

8. Propagovat chovatelství, vydávat odborné a propagační materiály.

9. Zabezpečovat informovanost členů.

10. Připravovat směrnice, řády a pokyny v rámci své odbornosti.

11. Ustavovat, řídit a rušit chovatelské kluby.

12. Pořádat školení, soutěže, výstavy, závody a jiné akce.

13. Rozhodovat o odvoláních do rozhodnutí v odborných chovatelských záležitostech vydaných nižšími odbornými orgány.

14. Spolupracovat s příslušnými chovatelskými odbornostmi zahraničních chovatelských svazů.

16. Jmenovat delegáta do příslušné chovatelské odbornosti EE.

17. Ustavovat Sbory posuzovatelů a standardizační komise jako orgány pro standardy a posuzování zvířat, a vydávat v této oblasti příslušné pokyny a směrnice.

 

Kontrolní komise: chovatelské odbornosti působí nezávisle na ústřední chovatelské komisi. Práva a povinnosti této komise odpovídají působnosti ústřední kontrolní a rozhodčí komise s určením pro chovatelskou odbornost.

 

§ 30 Chovatelské kluby

 

Chovatelské kluby sdružují chovatele vyhraněných odborných zájmů. Kluby a jejich názvy ustavuje, řídí a ruší příslušná ústřední chovatelská komise. Ve své činnosti se řídí organizačním řádem chovatelské odbornosti, který stanoví zásady pro činnost klubů. Členství v klubu je členstvím nadstavbovým, nikoliv zakládajícím členství v ČSCH, nemá-li klub statut základní organizace. Má-li klub statut základní organizace, musí toto být v jeho názvu uvedeno. Členové klubu musí být členy v základních organizacích Svazu či obdobných organizací v rámci EE.

                                              

§ 31 Ústřední konference delegátů oblastních (okresních, městských) organizací pro 

                                                                                               práci s mladými chovateli

 

1.Stanovuje úkoly na úseku výchovy MCH a schvaluje plány činnosti.

2. Volí a odvolává členy komise pro práci s mladými chovateli.

3. Volí a odvolává členy své kontrolní komise.

4. Schvaluje interní dokumenty pro činnost spojenou s výchovou MCH.

5. Schvaluje rozpočet komise pro práci s MCH a projednává výsledky hospodaření.

6. Navrhuje kandidáty do CHR Svazu, Ústřední kontrolní komise a Ústřední rozhodčí komise.

7. Předkládá návrhy pro jednání Valné hromady a CHR Svazu.

 

§ 32 Ústřední komise pro práci s mladými chovateli

 

ÚKPMCH je nejvyšším výkonným orgánem pro řízení činnosti na úseku práce s mladými chovateli (dále jen MCH) v ČSCH. Její rozpočet je součástí ústředního rozpočtu Svazu. V činnosti se řídí usneseními ústřední konference delegátů oblastních organizací pracovníků s MCH.

 

Povinností ÚKPMCH je:

- zabezpečovat rozvoj chovatelství prostřednictvím výchovy MCH a naplňovat tak účelně jejich volný čas,

- koordinovat a metodicky řídit práci s MCH na nižších organizačních článcích všech základních a oblastních (okresních, městských) organizací,

- úzce spolupracovat s jednotlivými ÚCHK při výchově MCH po odborné stránce,

- realizovat vlastní plán činnosti na funkční období a jednotlivé roky včetně mezinárodní spolupráce,

- jmenovat pracovní komise jakožto orgány ÚKPMCH dle potřeby, jako např. pro organizaci jednotlivých celostátních či mezinárodních kol Olympiády mladých chovatelů apod.,

- navrhovat vlastní rozpočet a účelně s ním nakládat, zároveň aktivně napomáhat vlastní činnosti zajišťováním příjmové části rozpočtu,

- pořádat soutěže, výstavy a obdobné akce pro MCH,

- propagovat organizované chovatelství u mladých chovatelů a širší veřejnosti,

- v souladu se Stanovami vydávat směrnice a vzdělávací materiály týkající se činnosti s MCH ve Svazu.

 

Kontrolní komise ÚKPMCH působí nezávisle na této komisi. Práva a povinnosti této komise odpovídají působnosti ústřední kontrolní komise.

 

    V. HOSPODAŘENÍ

 

§ 33 Hospodaření

 

1.Hospodaření Svazu se řídí obecně platnými právními předpisy, interními normami Svazu a usneseními příslušných orgánů Svazu.

 

2. Zdrojem financování jsou:

- členské a účelové příspěvky,

- výnosy z podnikatelských aktivit k zajištění rozvoje chovatelství,

- výnosy z vydavatelsko-nakladatelské činnosti,

- výnosy z pořádaných výstav, soutěží, společenských aktivit a podobných akcí,

- úhrady za služby pro chovatele,

- sponzorské dary,

- úvěry poskytnuté pobočným spolkům

- dotace.

 

3.Pro hospodaření ústředních orgánů Svazu platí zásada, že společný rozpočet Svazu určený na veškerou neoddělitelnou celosvazovou činnost musí být oddělen od rozpočtů jednotlivých odborností na jejich odbornou činnost. Základem financování odborností jsou veškeré vlastní příjmy jednotlivých odborností a podíly z členských známek a z dotací vypočtené podle počtu členů hlásících se k dané odbornosti. 

 

4.Pro hospodaření pobočných spolků s právní subjektivitou platí obdobně ustanovení bodu

1 s tím, že zdrojem jejich financování jejich činnosti jsou z části stanovené podíly

z členských známek a jejich jiné vlastní příjmy.

 

 

VI. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. Pro základní organizace chovatelů koček a jejich individuální členy jsou závazné Stanovy FIFe.

 

2. Pro činnost odbornosti chovatelů drůbeže jsou závazná i ustanovení Plemenářského zákona.

 

3. Ke Stanovám ČSCH mou být vydávány prováděcí předpisy a usnesení, které nesmí být s ustanovením Stanov Svazu v rozporu. Pokud je některý prováděcí předpis, usnesení nebo jeho část v rozporu s ustanovením stanov, je prováděcí předpis, usnesení nebo jeho část neplatná.

 

4. Český svaz chovatelů zanikne, usnese-li se na tom valná hromada Svazu tříčtvrtinovou většinou hlasů všech oprávněných delegátů. Valná hromada přitom rozhodne, jak bude naloženo s majetkem Svazu a majetkem organizačních jednotek, který byl pořízen s přispěním Svazu. Zánik pobočných spolků se řídí obdobným způsobem.

 

5.Znění těchto stanov bylo schváleno Valnou hromadou konanou dne ………., jejíž konání  je potvrzeno zápisem ze dne ………………….

6. Znění těchto stanov je účinné od …………….. Od tohoto data pozbývají účinnosti

dosavadní stanovy.

 

7. Vnitřní předpisy přijaté před účinností těchto stanov zůstávají nadále v účinnosti, nejsou-li s těmito stanovami v rozporu. Vnitřní předpisy, resp. jejich části, které jsou v rozporu s těmito stanovami, se zrušují okamžikem účinnosti těchto stanov.

Český svaz chovatelů byl registrován Ministerstvem vnitra ČR Reg. č. VSP/1-1369/90 R ze dne 19. 6. 1990 a schváleny stanovy Valnou hromadou Českého svazu chovatelů. Dne 9. 4. 2000 byly Valnou hromadou ČSCH schváleny novelizované stanovy a tímto dnem vstoupily v platnost a pozbyly platnost Stanovy ČSCH ve znění schváleném Valnou hromadou ČSCH dne 19.6.1990.

 

 Dne 5.6.2006 byly schváleny Valnou hromadou ČSCH novelizované stanovy, které Ministerstvo vnitra vzalo na vědomí dne 5. 6. 2006 a změnu stanov ze dne …………